Acantholimon saxifragiforme

Genus
Species
saxifragiforme