Gentiana acaulis

Mon, 2013-04-08 13:57 -- nargs

Gentiana acaulis growing in a trough