Kalmia

Submitted by Wallace on

Looking for Kalmia hirsuta x K. latifolia or vice-versa. Also Kalmia polifolia ssp polifolia