Kalmia

Submitted by Wallace on Sat, 04/09/2011 - 10:22

Looking for Kalmia hirsuta x K. latifolia or vice-versa. Also Kalmia polifolia ssp polifolia