Townsendia eximia

Mon, 2013-04-08 14:12 -- nargs

Growing in Denver, CO; photo by Panayoti Kelaidis