Stenotus acaulis

Mon, 2013-04-08 14:06 -- nargs

Stenotus acaulis on the San Rafael Swell.