Lewisia pygmaea

Mon, 2013-04-08 14:03 -- nargs

Lewisia pygmaea
Garden photo by Mike Slater