Leutkia pectinata

Wed, 2013-11-20 05:02 -- Boland
Luetkia pectinata

Luetkia pectinata photographed on Whistler Mountain, BC.  Photo by Todd Boland