Erigeron leiomeris 'Alba'

Mon, 2013-04-08 14:05 -- nargs

A very small, white variation of Erigeron leiomeris on a garden in Sandy, Utah.