Bellevallia dubia

Mon, 2013-04-08 14:09 -- nargs

Photo courtesy of Jane McGary