Asclepias ruthii

Mon, 2013-04-08 14:05 -- nargs

Asclepias ruthii on the San Rafael Swell, Utah.